My Image

't leukste kidsfestival van friesland

strand lemmer

TOT ZIENS IN 2021!

Kids Glemmer festival logo

algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Kids Glemmer Organisatie en degene die een toegangsbewijs voor een de Kids Glemmer Organisatie georganiseerd festival bestelt/koopt (hierna te noemen: ‘de Klant’). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door de Kids Glemmer Organisatie voor het festival ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: ‘(voor)verkooporganisatie’).

1.2.
Onder het festival (hierna ‘het Festival’) wordt in deze algemene voorwaarden verstaan muziekuitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin van het woord.

1.3.
In deze algemene voorwaarden wordt onder de plaats waar het festival zal plaatsvinden verstaan de feitelijke plaats van het festival, aan de Plattedijk 1 te (8531 PB) Lemmer, en alle aangrenzende velden, terreinen en ruimten etc., die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het festival te plaatsvindt (hierna: ‘het Festivalterrein’).

1.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1.
De overeenkomst met betrekking tot het bezoeken van het festival tussen de Klant en De Kids Glemmer Organisatie komt tot stand op het moment dat de Klant een toegangsbewijs voor het Festival bij De Kids Glemmer Organisatie of een door De Kids Glemmer Organisatie ingeschakelde (voor)verkooporganisatie bestelt of koopt.

2.2.
Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege De Kids Glemmer Organisatie verstrekt document of een door of vanwege De Kids Glemmer Organisatie uitgegeven barcode. Elke uitgegeven barcode is een unieke code.

2.3.
Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het toegangsbewijs is geldig voor één dag.
Toegangskaarten zijn slechts 1 keer per dag geldig. Dit geldt ook voor de Passe Partout toegangskaarten. Dat wil zeggen dat bij het verlaten van het evenemententerrein de toegangskaart niet meer geldig is voor die dag.

2.4.
Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via de e-mail aan de Klant verstrekt. Indien de Klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Klant ervoor te zorgen dat dit toegangsbewijs via e-mail en op een veilige wijze kan worden verstrekt. De Kids Glemmer Organisatie kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.5.
Het toegangsbewijs is en blijft eigendom van De Kids Glemmer Organisatie . Het is verboden het toegangsbewijs door te verkopen aan derden dan wel voor commerciële doeleinden direct of indirect aan derden te verstrekken, de inhoud te wijzigen of te vermenigvuldigen. Het toegangsbewijs wordt niet geruild of teruggenomen.

2.6.
Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De Klant kan dus geen aanspraak maken op terugbetaling van gelden of een vervangend
toegangsbewijs.

2.7.
Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het Festival. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Festival krijgt toegang. De Kids Glemmer Organisatie mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. De Kids Glemmer Organisatie is niet gehouden ten aanzien van de geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Klant dient er zelf voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het door De Kids Glemmer Organisatie of een door De Kids Glemmer Organisatie ingeschakelde (voor)verkooporganisatie verstrekte toegangsbewijs.

2.8.
Indien de Klant na het betreden van het Festivalterrein deze voor het einde van het Festival verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid, met uitzondering van een passepartout die elke festivalavond éénmaal toegang geeft tot het festival.


Artikel 3 – Verplichtingen van de Klant

3.1. De Klant is verplicht om, indien daarom wordt verzocht, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Festival.

3.2.
De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens de duur van het Festival. De Klant is verplicht om op verzoek van het ordepersoneel en andere bevoegden zijn toegangsbewijs te tonen.

3.3.
De Klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Festival als bij het bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om De Kids Glemmer Organisatie onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van festivals, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 16 jaar.

3.4.
De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften, waaronder begrepen het huisreglement, en/of aanwijzingen van De Kids Glemmer Organisatie , de exploitanten van de plaats waar het festival wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden

3.5.
Op het Festivalterrein mag niet gefilmd worden en mogen geen geluidsopnames worden gemaakt met professionele en/of semi-professionele apparatuur, hieronder wordt onder meer verstaan handycam’s en toestellen met afneembare lenzenset.

3.6.
Registratie van het Festival in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids- en/of beeldopnamen, is verboden. Ook het nadrukken van en/of overnames uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken zijn niet toegestaan. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

3.7.
Het is niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar het Festivalterrein, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

3.8.
Het is voorts niet toegestaan om enige vorm van voedsel of dranken mee te nemen naar het Festivalterrein. Bij de toegangspoort zal streng gecontroleerd worden op de in dit en de voorgaande leden genoemde goederen.

3.9.
Het is de bezoeker van het Festival niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, te flyeren, te sampelen of goederen te verhandelen op of in de directe omgeving van het Festivalterrein, waaronder expliciet wordt begrepen het parkeerterrein.

Artikel 4 – Rechten van De Kids Glemmer Organisatie

4.1.
 Bij overtreding door de Klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden en/of het huisreglement is De Kids Glemmer Organisatie gerechtigd de Klant de (verdere) toegang tot het Festival te weigeren zonder dat de Klant recht heeft op restitutie van het bedrag (inclusief kosten) dat hij voor het toegangsbewijs heeft betaald.

4.2.
De Kids Glemmer Organisatie behoudt zich het recht voor de Klant (verdere) toegang tot het Festival te ontzeggen of van het Festivalterrein te verwijderen indien De Kids Glemmer Organisatie dit redelijkerwijs nodig acht voor de handhaving van de rust en orde tijdens het Festival.

4.3.
Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is De Kids Glemmer Organisatie gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Festival, dan wel het Festivalterrein te ontzeggen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.


Artikel 5 – Promotie

5.1.
Zowel de artiesten, als De Kids Glemmer Organisatie zijn gerechtigd om van het festival beeld- en/of geluidsopnames te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors.

5.2.
Personen die in de opnamen voorkomen hebben geen recht op enige vergoeding.


Artikel 6 – Overmacht

6.1.
 Ingeval van overmacht, in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), slechte weersomstandigheden, brand, stakingen, epidemieën etc. heeft De Kids Glemmer Organisatie het recht het festival te verschuiven naar een latere datum of het Festival te annuleren, zonder dat zij gehouden is enige schade te vergoeden.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1.
De aansprakelijkheid van De Kids Glemmer Organisatie en alle personen die ten behoeve van haar werkzaam zijn wordt, zonder enig voorbehoud, uitgesloten. Voor zover op De Kids Glemmer Organisatie of alle personen die ten behoeve van haar werkzaam zijn toch enige aansprakelijkheid zou rusten, is hun gezamenlijke aansprakelijkheid in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van De Kids Glemmer Organisatie wordt uitbetaald, voor zover van toepassing te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van De Kids Glemmer Organisatie komt.

7.2.
Het betreden van het Festivalterrein en het bijwonen van het Festival, geschiedt voor eigen risico van de Klant. De Kids Glemmer Organisatie sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot het te water gaan of raken van een bezoeker.

7.3.
De Kids Glemmer Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het betreden van de plaats of het bijwonen van het Festival zoals bijv. zicht-, gehoor- en andere lichamelijke stoornissen.

7.4.
De Kids Glemmer Organisatie is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het festival, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. De Kids Glemmer Organisatie is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het festival.


Artikel 8 – Slotbepalingen

8.1.
Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Klant en De Kids Glemmer Organisatie bestaat is Nederlands recht van toepassing.

8.2.
Alle geschillen welke tussen De Kids Glemmer Organisatie en Klant mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde in het arrondissement Leeuwarden.