My Image

't leukste kidsfestival van friesland

strand lemmer

TOT ZIENS IN 2021!

Kids Glemmer festival logo

Privacy policy

KIDS GLEMMER ALL FAMILY (hierna: het Evenement) wordt georganiseerd door de Kids Glemmer Organisatie, gevestigd en kantoorhoudend in Lemmer. Zij respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.kidsglemmer.nl (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). De Kids Glemmer Organisatie draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.


Artikel 1         Toepasselijkheid

1.1       In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Kids Glemmer Organisatie en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.
1.2       Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Kids Glemmer Organisatie op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. Kids Glemmer Organisatie adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.


Artikel 2         Identiteit Kids Glemmer Organisatie

2.1       Kids Glemmer Organisatie respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. Kids Glemmer Organisatie draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.
2.2       In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Kids Glemmer Organisatie.
2.3       Kids Glemmer Organisatie is gevestigd in Lemmer en valt onder Stichting Glemmer. Kids Glemmer Organisatie is bereikbaar via het e-mailadres info@kidsglemmer.nl.
2.4       Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.


Artikel 3         Welke persoonsgegevens verzamelt Kids Glemmer Organisatie?

3.1       Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Kids Glemmer Organisatie dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.
3.2       Daarnaast kan Kids Glemmer Organisatie persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij Kids Glemmer Organisatie geplaatste bestellingen via de Website.
3.3       Ook kunnen door Kids Glemmer Organisatie surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.
3.5       Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door Kids Glemmer Organisatie of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.


Artikel 4         Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

4.1       Kids Glemmer Organisatie gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.
4.2       Kids Glemmer Organisatie kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:
a.          ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;
d.          om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door Kids Glemmer Organisatie georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
e.          ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
f.           Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
4.3       Kids Glemmer Organisatie of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan Kids Glemmer Organisatie gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social medianetwerken, zoals Facebook, Instagram of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan Kids Glemmer Organisatie gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.
4.4       Kids Glemmer Organisatie kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
4.5       Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Kids Glemmer Organisatie ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.
4.6       De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.


Artikel 5         Surfgegevens en klikgedrag

5.1       Surfgegevens die Kids Glemmer Organisatie verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.


Artikel 6         Cookies en Google Analytics

6.1       Kids Glemmer Organisatie behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Google Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.
6.2       Kids Glemmer Organisatie maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt.
6.3       Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Kids Glemmer Organisatie heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.


Artikel 7         Sociale Netwerken

7.1       Op de Website van het Evenement staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Kids Glemmer Organisatie geen invloed.
7.2       De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.


Artikel 8         Beeld- en/of Geluidsopnamen

8.1       Kids Glemmer Organisatie of een mediapartner kan ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Kids Glemmer Organisatie en/of mediapartner(s), zonder dat Kids Glemmer Organisatie of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.


Artikel 9         Cameratoezicht

9.1       Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats.
9.2       Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. De Bezoeker wordt bij het betreden van het terrein van het Evenement gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht.
9.3       Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.


Artikel 10      Bewaartermijn

10.1    Kids Glemmer Organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 28 dagen bewaard.


Artikel 11      Inzage, correctie en verzet

11.1    De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Kids Glemmer Organisatie over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Kids Glemmer Organisatie via het e-mailadres info@kidsglemmer.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Kids Glemmer Organisatie, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.
11.2    Via het e-mailadres info@kidsglemmer.nl kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.
11.3    Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Kids Glemmer Organisatie of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 12      Delen en doorgifte van gegevens

12.1    Kids Glemmer Organisatie is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan Kids Glemmer Organisatie gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die Kids Glemmer Organisatie inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement.
12.2    Kids Glemmer Organisatie kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op Kids Glemmer Organisatie rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
12.3    Omdat Kids Glemmer Organisatie bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van Kids Glemmer Organisatie producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan Kids Glemmer Organisatie die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. Kids Glemmer Organisatie heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving.


Artikel 13      Beveiligen

13.1    Kids Glemmer Organisatie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
13.2    Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door Kids Glemmer Organisatie verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@kidsglemmer.nl.


Artikel 14      Wijzigingen

14.1    Kids Glemmer Organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Kids Glemmer Organisatie de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.
14.2    Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan info@kidsglemmer.nl